Honlap felhasználási feltételek

A www.harsanylejto.hu webhely ("Honlap") használata előtt kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az alábbi felhasználási feltételeket (“Felhasználási Feltételek”). Ezek a Felhasználási Feltételek szabályozzák a Honlap és a rajta szereplő valamennyi anyag Ön általi használatát.

Általános bevezetés

Jelen webhelyet (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi webhelyet kizárva) a Budapesti Ingatlan Nyrt. (székhely:     1033 Budapest, Polgár utca 8–10., cégjegyzékszám: 01-10-042813; "Társaság") kezeli.

A Honlap megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen Felhasználási Feltételek kötelezik Önt. Ha nem ért egyet a Felhasználási Feltételekben foglaltakkal, kérjük, hogy tekintsen el a Honlap használatától. A jelen jogi feltételekre a magyar jog irányadó, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog előírásaira. A Honlaphoz való hozzáféréssel és annak használatával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jogvitákra a magyar bíróságoknak legyen kizárólagos joghatóságuk.

A Társaság bármikor jogosult előzetes tájékoztatás nélkül a Felhasználási Feltételek megváltoztatására, és/vagy a Honlaphoz való hozzáférés megszüntetésére. Ezért kérjük, ezen oldal látogatását időszakonként ismételje meg annak érdekében, hogy az Önnel szemben kötelező erejű, az adott időszakban hatályos jogi feltételeket és kiegészítő jogi feltételeket megismerhesse.

Szellemi tulajdonjogok

A Honlap személyes időtöltésként és tájékozódási céllal látogatható. Bármely, a Honlapon levő anyagot kizárólag nem üzleti, hanem oktatási, magán- vagy házi használatra egy számítógép merevlemezére töltheti le vagy nyomtathatja ki, de ezen az engedélyezett felhasználáson túl a Honlap tartalmának terjesztése, formai vagy tartalmi módosítása, továbbítása vagy ismételt hozzáférhetővé tétele a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulását igényli. Az Honlap harmadik fél honlapjáról történő hivatkozása (linking, framing) a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulását igényli.

A Honlapon található tartalmakhoz (ideértve, de nem kizárólag a fotók, grafikai képek/szöveg, audio-vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, stb.) fűződő szerzői jog, illetve egyéb szellemi tulajdonjog a Társaságot illetve kapcsolt vállalkozásait illeti meg. A Honlaphoz történő hozzáférés vagy a Honlap használata semmilyen jogot, ezen belül szellemi tulajdon- vagy hasznosítási jogot nem keletkeztet. A Honlaphoz fűződő valamennyi jognak és igénynek a kizárólagos jogosultja a Társaság és kapcsolt vállalkozásai. A Társaság honlapjai szerzői és egyéb alkalmazandó jogi védelem alatt állnak. Amennyiben ezen Felhasználási Feltételeket megsérti, a Honlap látogatásához való joga automatikusan megszűnik. A Társaság fenntartja a jogát minden, a jelen dokumentumban ki nem kötött joggal kapcsolatban is.

A Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül kifejezetten tilos:

  • kereskedelmi célokra használnia a Honlapot, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát) és/vagy a rajta szereplő márkákat; és
  • módosítani a Honlapot (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél webhelyébe).

A védjegyek vagy a Honlap bármely más tartalmának a jogi feltételekben foglaltaktól, illetve a Honlap tartalmában feltüntetettektől eltérő felhasználása vagy jogellenes, illetve jóerkölcsbe ütköző használata szigorúan tilos.

Tartalom

A Honlap tartalmát a lehető leggondosabban állítottuk össze. A Honlap azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik. A Társaság nem garantálja a Honlap tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a Honlap megszakítás- és hibamentes működését.

A Társaság jogosult a Honlap tartalmának előzetes tájékoztatás nélküli megváltoztatására.

A Honlap tartalmazhat olyan más webhelyekre vonatkozó utalásokat (pl. hivatkozás, banner, gomb), amelyek webhelyünk egy adott szegmenséhez kapcsolódnak. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a Társaságnak bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk.

A Honlapon közzétett tájékoztatás és elektronikus hirdetés tekintetében a Társaság szavatolja, hogy a tájékoztatás megfelel az elektronikus hirdetésre vonatkozó jogi szabályozásnak az alábbiak szerint. A Társaság szavatolja, hogy elektronikus hirdetéseiben a hirdetés jellegéről világosan és egyértelműen azonosítható módon ad tájékoztatást, amint az hozzáférhetővé válik az igénybe vevő számára.

Cookie-k használata

A Honlap használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy cookie-kat használjunk a www.bif.hu oldalon található cookie szabályzatnak megfelelően. Ha nem ért egyet a cookie-k ilyen használatával, böngészőjét ennek megfelelően állítsa be, vagy ne használja a Honlapot. Ha kikapcsolja a cookie-kat, amiket használunk, annak hatása lehet a Honlapon lévő felhasználói élményére.

Ha különböző eszközöket használ a Honlap megtekintésére és elérésére (pl. számítógép, okostelefon, táblagép, stb.) legyen biztos, hogy minden egyes böngésző azokon az eszközökön az Ön cookie igényeinek megfelelően van beállítva.

Felelősség

A törvény által megengedett mértékig a Társaság – ideértve annak kapcsolt vállalkozásait, vezetőit és alkalmazottait – ezennel kizár minden felelősséget a Honlap Ön általi használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

  • az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a Honlapon közzétett információ ösztönözte Önt;
  • a Honlap használatának lehetetlensége; és
  • a Honlapon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés a Társaság – ideértve annak kapcsolt vállalkozásait és vezetőit – szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

A Honlap tartalmához való hozzáférésből vagy a hozzáférés hiányából, illetve tartalmának felhasználásából, vagy a felhasználás hiányából eredő közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető, vagy nem vagyoni kártérítés alapjául szolgáló károkért a Társaság (ideértve kapcsolt vállalatait, a Társaság és kapcsolt vállalatainak vezetőit, igazgatóit, alkalmazottait, részvényeseit, vagy ügynökeit) lehető legszélesebb körben kizár minden felelősséget. A Társaság nem vállal helytállást azért, hogy a Honlap, illetve a szerver, amely a Honlapot hozzáférhetővé teszi, vírusmentes, illetve mentes kár okozására alkalmas alkotórészektől. A Honlapot látogató személy (és nem a Társaság) viseli az ezen károkból eredő szervíz-, javítási, korrekciós illetve valamennyi egyéb költséget, illetve más kárt.

Beküldött információk

Ha Ön bármilyen információt vagy anyagot küld nekünk, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot tetszésünk szerint, térítésmentesen felhasználhatjuk, és megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait.

A Honlap azon részein, ahol a webhely egyéb felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat nem ellenőrizzük, illetve nem kötelességünk az ilyen információk figyelése, és semmilyen felelősséget nem vállalunk az ilyen információkért. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bárminemű ilyen információt bármikor, előzetes értesítés nélkül, saját belátásunk szerint szerkesszünk vagy eltávolítsunk webhelyünkről.

A Társaság a részére az interneten keresztül küldött vagy továbbított leveleket és anyagokat nem bizalmas és nem védett anyagként kezeli. Bármilyen levélnek vagy anyagnak erre a webhelyre történő elküldésével vagy továbbításával Ön beleegyezik abba, hogy a Társaság vagy bármely kapcsolt vállalkozása az anyagot bármely célra felhasználhatja, ideértve a többszörözést, továbbítást, közzétételt, sugárzást és a Honlapra történő feltöltést. A Társaság nem köteles a Honlapra küldött üzenetek megválaszolására, illetve az ilyen küldemény és/vagy anyag fejében térítés fizetésére.

Kérjük, hogy vegye figyelembe, hogy az alkalmazandó nemzeti jog rendelkezik az illegális internetes tartalmakról, így tartózkodjon mindennemű törvénytelen, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, obszcén, pornográf, illetlen, gyalázkodó, vagy bármely olyan anyag Honlapra történő feltöltésétől vagy továbbításától, amely bűncselekménynek vagy más jogsértésnek minősül, illetve ilyennek minősülő magatartásra ösztönöz.

A Társaság nem képes, és ennek következtében nem vállal semmiféle kötelezettséget arra nézve, hogy a webhelyre feltöltött anyagokat, leveleket átnézze. A Társaság fenntartja magának a kizárólagos jogot arra, hogy saját döntési körében, bármilyen okból elfogadhatatlan tartalmakat, leveleket a webhelyről eltávolítsa.


Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztatónk elérhető a www. harsanylejto.hu honlapon.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne webhelyünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

cím: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.
telefon: 06-1-457-3860
e-mail: info@bif.hu